Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Στατιστικά στοιχεία

Συνολική Παρουσίαση Δημοσιεύσεων και Ετεροαναφορών των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
Στον επόμενο Πίνακα ακολουθούν τα στοιχεία για τον συνολικό αριθμό εργασιών και τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών για όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.
Τα στοιχεία του πίνακα αυτού είναι ανώνυμα, ενώ ελήφθησαν υπόψη όλοι οι τυχόν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους κάποιο μέλος ΔΕΠ εμφανίζεται στη μηχανή αναζήτησης του Scopus.

Αύξων Αριθμός Μέλους ΔΕΠ h index Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων Συνολικός Αριθμός Ετεροαναφορών
21742621200 16  65 923
6603212461 5 8 100
6506061920  4 6 40
36680837700 3 4 66
36053640100 2 4 46
57195475950 2 5 8
Σύνολο   92 1183