Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που πραγματοποιούν αυτή την περίοδο την πρακτική τους άσκηση, καθώς επίσης και στους φοιτητές που προσκόμισαν βεβαίωση εργοδότη και έκαναν αίτηση για έναρξη της πρακτικής τους άσκησης από τις 01.04.2020, ότι παρατείνεται η αναστολή πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης μέχρι και 10.05.2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.04.2020
Στα πλαίσια αυτά, παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης όλων των φοιτητών του Τμήματος που την πραγματοποιούν είτε σε ιδιωτικούς φορείς, είτε σε φορείς του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.
Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Πανεπιστημίων θα παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της.

Ηράκλειο 14/04/2020
Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
Ο Πρόεδρος της
Ανδρέας Αναστασάκης
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο