Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ε.Τ.Ε.Π.

Αρακαδάκης Γεώργιος

Γρ. ΕΤEΠ, 2ος ορ. Εργαστ., Σ.Ε.Δ.Ο.
Τηλ: 2810-379672
e-mail: gear@hmu.gr

Ε.Τ.Ε.Π.

Λυράκης Εμμανουήλ

Γρ. ΕΤEΠ, 2ος ορ. Εργαστ., Σ.Ε.Δ.Ο.
Τηλ: 2810-379667
e-mail: mlyrakis@hmu.gr