Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Χατζηαντωνίου Ιωάννης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, yanhatzi@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Αρβανίτης Σταύρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, starvan@hmu.gr

Γενική Συνέλευση
Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζουν οι:

  • Χατζηαντωνίου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
  • Αρβανίτης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος
  • Κυρίκος Δημήτριος, Καθηγητής, μέλος
  • Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής, μέλος
  • Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής, μέλος
  • Ταμπουρατζή Ευθαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια, μέλος
  • Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
  • Βορτελίνος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
  • Γρυδάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, μέλος
  • Γιαννούλης Ιωάννης, Λέκτορας, μέλος
  • Χαριτάκη Χαρίκλεια, Εκπρόσωπος Ε.Δ.Ι.Π., μέλος
  • Λυράκης Εμμανουήλ, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π., μέλος

Χρέη Γραμματέα ασκεί ο κ. Χήτας Ευάγγελος, Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος. H Συνέλευση του Τμήματος έχει ανασυγκροτηθεί σύμφωνα με την με αρ. πρωτοκόλλου 807/15-3-2024 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος (αναρτημένη στη Διαύγεια, ΑΔΑ:Ψ0Ρ446ΜΗ2Ι-ΒΚΠ). 

Μετάβαση στο περιεχόμενο