Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

Ε.Δ.Ι.Π.

Καροφυλλάκης Κανάκης

Γρ. ΕΤEΠ, 2ος ορ. Εργαστ., Σ.Ε.Δ.Ο.
Τηλ: 2810-379653
e-mail: kanakis@hmu.gr

 

Ε.ΔΙ.Π.

Χαριτάκη Χαρίκλεια

Γρ.19, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9648
e-mail: haritaki@hmu.gr