Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνα στο Τμήμα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος επικεντρώνονται στα ακό­λουθα αντικείμενα: της Λογιστικής, της Ελεγκτικής, της Χρηματοοικονομικής, της Οικονομικής Επιστήμης, της Τραπεζικής, της Ασφαλιστικής Επιστήμης καθώς και του Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Προϊόντων.
Οι τομείς στους οποίους εξειδικεύεται η έρευνα στο Τμήμα είναι οι εξής:

  1. Τομέας Λογιστικής & Διοικητικής Οικονομικής
  2. Τομέας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Οι ιδιαίτερες επιστημονικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το Τμήμα μέσω του Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στους παραπάνω τομείς είναι:

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Λογιστική και Ελεγκτική (Auditing)
  • Οργανωσιακός και Διοικητικός Έλεγχος (Control)
  • Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης
  • Αγορές Χρήματος, Κεφαλαίου, Παραγώγων, Εμπορευμάτων και Ενέργειας
  • Τραπεζική και Ασφαλιστική
  • Management & Marketing υπηρεσιών και προϊόντων
Μετάβαση στο περιεχόμενο