Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αναθέσεις διαθέσιμων θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών από τη Γραμματεία

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας, ότι υπάρχουν διαθέσιμα θέματα πτυχιακών εργασιών τα οποία διατίθενται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, με σειρά προτεραιότητας.
Καταληκτική ημερομηνία για τη διάθεσή τους είναι η Τρίτη 23/11/2021.

Ακολουθεί κατάλογος διαθέσιμων θεμάτων πτυχιακών εργασιών:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΦ

ΔΙΑΘΕΣΙΜH

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1 Κεφαλαιακή διάρθρωση μεταποιητικών επιχειρήσεων 1 ΝΑΙ Αρβανίτης Σταύρος
2 Προσδιοριστικοί παράγοντες κεφαλαίου κίνησης 1 ΝΑΙ Αρβανίτης Σταύρος
3 Προσδιοριστικοί παράγοντες ρευστών διαθεσίμων 1 ΝΑΙ Αρβανίτης Σταύρος
4 Κεφαλαιακή διάρθρωση μεταποιητικών επιχειρήσεων. 1 ΝΑΙ Αρβανίτης Σταύρος
5 Προσδιοριστικοί παράγοντες κεφαλαίου κίνησης. 1 ΝΑΙ Αρβανίτης Σταύρος
6 Προσδιοριστικοί παράγοντες ρευστών διαθεσίμων. 1 ΝΑΙ Αρβανίτης Σταύρος
7 Χαρτόσημο δοσοληπτικών λογαριασμών και δανείων – Παραδείγματα 1 ΝΑΙ Βασιλάκης Εμμανουήλ
8 Λογιστική αντιμετώπιση μετατροπής ΟΕ σε ΙΚΕ – Μελέτη περίπτωσης 1 ΝΑΙ Βασιλάκης Εμμανουήλ
9 Η γνώμη του ελεγκτικού έργου (γνώμη εξωτερικού ελεγκτή) στην επέκταση δραστηριοτήτων. 1 ΝΑΙ Βορτελίνος Δημήτριος
10 Η θέση του ελεγκτικού συμβουλίου στην αλλαγή των λογιστικών εκτιμήσεων. 1 ΝΑΙ Βορτελίνος Δημήτριος
11 Η απομείωση της φήμης και πελατείας (goodwill) στο ελεγκτκικό έργο. 1 ΝΑΙ Βορτελίνος Δημήτριος
12 Ο προσδιορισμός της ελεγκτικής αμοιβής μετά από αλλαγή ανάθεσης ελεγκτικής εταιρείας. 2 ΝΑΙ Βορτελίνος Δημήτριος
13 Πιστοποιητικά Ορκωτών Ελεγκτών σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες 2019-2021 1 ΝΑΙ Γιαννούλης Ιωάννης
14 Πιστοποιητικά Ορκωτών Ελεγκτών σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες 2019-2021. 1 ΝΑΙ Γιαννούλης Ιωάννης
15 Ανάλυση κρητικών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών 1 ΝΑΙ Γιαννούλης Ιωάννης
16 Οι άυλες μετοχές και ομολογίες των α.ε. 1 ΝΑΙ Ιατράκης Γεώργιος
17 Τα εταιρικά μερίδια στην Ι.Κ.Ε. 1 ΝΑΙ Ιατράκης Γεώργιος
18 Η νομική θέση εταίρου στις προσωπικές εταιρίες. 1 ΝΑΙ Ιατράκης Γεώργιος
19 Η νομική θέση εταίρου στις Ι.Κ.Ε. 1 ΝΑΙ Ιατράκης Γεώργιος
20 Συγκριτική μελέτη μεταξύ Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών. 1 ΝΑΙ Ιατράκης Γεώργιος
21 Η σημασία του μετοχικού κεφαλαίου στις α.ε., ο σχηματισμός, η αύξηση και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 1 ΝΑΙ Ιατράκης Γεώργιος
22 Συγκριτική μελέτη μεταξύ Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών 1 ΝΑΙ Ιατράκης Γεώργιος
23 Διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, του νομού Ηρακλείου 2 ΝΑΙ Ματαλλιωτάκης Γεώργιος
24 Ανάλυση με αριθμοδείκτες και συγκριτική μελέτη νοσοκομείων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης κατά την διετία 2019-2020 1 ΝΑΙ Ματαλλιωτάκης Γεώργιος
25 Ανάλυση με αριθμοδείκτες και συγκριτική μελέτη νοσοκομείων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης κατά την διετία 2019-2020. 1 ΝΑΙ Ματαλλιωτάκης Γεώργιος
26 ΔΛΠ 11 – “Συμβόλαια κατασκευής (μελλοντικής εκπλήρωσης)”. Συγκριτική ανάλυση με το ΔΠΧΑ 15 “Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες”. Εξαγωγή συμπερασμάτων και προβληματισμών επί της αποδοτικότητας της κάθε μεθόδου απεικόνισης. 1 ΝΑΙ Χαραμής Ελευθέριος
27 ΔΛΠ 11 – “Συμβόλαια κατασκευής (μελλοντικής εκπλήρωσης)”. Συγκριτική ανάλυση με το ΔΠΧΑ 15 “Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες”. Εξαγωγή συμπερασμάτων και προβληματισμών επί της αποδοτικότητας της κάθε μεθόδου απεικόνισης 1 ΝΑΙ Χαραμής Ελευθέριος

 

Ηράκλειο 16/11/2021
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο