Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Kατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2023-2024

 

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στo Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

 

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2023. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Μαθήματα και Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:
1) Μικροοικονομική, 2) Στατιστική Επιχειρήσεων Ι και 3) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική.

 

 1. Μικροοικονομική

Εξεταστέα ύλη:

Βασικές Έννοιες: Οικονομική Επιστήμη, Παραγωγικές Δυνατότητες, Λήψη Αποφάσεων – Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητα – Συμπεριφορά του Καταναλωτή – Θεωρία  Παραγωγής Θεωρία Κόστους – Μορφές Αγοράς, Πλήρης Ανταγωνισμός – Μονοπώλιο – Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός –  Ολιγοπώλιο.

Βιβλιογραφία:

Arnold, R.A. Μικροοικονομική, Broken Hill Publishers, 2η έκδοση, Λευκωσία 2017.

Krugman Paul, Wells Robin, επιστ. επιμ. Ιωαννίδης Α, Παπαθεοδώρου Χ. Μικροοικονομική, Εκδόσεις Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ-Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 1η έκδοση 2018.

Sloman, J., Wride, A. και Garratt, D. Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική, Broken Hill Publishers, 2017.

 

 1. Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Εξεταστέα ύλη:

 1. Περιγραφική στατιστική: Συλλογή οργάνωση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, στατιστικός πληθυσμός και κατανομή συχνοτήτων, στατιστικά μέτρα συμπύκνωσης δεδομένων (παράμετροι τάσης, θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης), κοινωνικοοικονομικές εφαρμογές.
 2. Αριθμοδείκτες: Απλοί και σύνθετοι αριθμοδείκτες τιμών, όγκου και αξίας, κριτήρια επιλογής, εφαρμογές.
 3. Θεωρία πιθανοτήτων: Έννοια και βασικές ιδιότητες πιθανοτήτων, θεώρημα Bayes, μεταθέσεις και συνδυασμοί, εφαρμογές.
 4. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας (μονομεταβλητές και διμεταβλητές): Κατανομή πιθανότητας, αθροιστική κατανομή πιθανότητας, παράμετροι κατανομών πιθανοτήτων τυχαίων μεταβλητών, ιδιότητες μέσης τιμής και διακύμανσης τυχαίας μεταβλητής, σχέση μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών (Συνδιακύμανση, συντελεστής συσχέτισης, γραμμικός μετασχηματισμός, άθροισμα δύο τυχαίων μεταβλητών), εφαρμογές.
 5. Βασικές διακριτές θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων: Bernoulli, Διωνυμική, Αρνητική διωνυμική, Γεωμετρική, Υπεργεωμετρική και Poisson, εφαρμογές.
 6. Κανονική κατανομή πιθανοτήτων

Βιβλιογραφία:

Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat A.Kathryn, Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές, 2018, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd.

Levine, Szabat, Stephan, ‘’Στατιστική’’ Βασικές αρχές με έμφαση στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, Broken Hill, 2017.

Keller G., Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Επίκεντρο, 2010.

Aczel A., Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων, Broken Hill Publishers Ltd, 2016.

 

 

 1. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική

Εξεταστέα ύλη:

Αρχές και υποθέσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής. Ισολογισμός. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (ΚΑΧ). Λογιστικό κύκλωμα. Ημερολογιακές εγγραφές. Καθολικά. Ισοζύγια. Απογραφή. Εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελεσμάτων και μεταφοράς. Κατάρτιση Ισολογισμού και ΚΑΧ. Λογιστική παγίων. Λογιστική αποθεμάτων. Λογιστική πελατών.

Βιβλιογραφία:

Μπεκιάρης Μ., Τζιόβας Χ., Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδ.Προπομπός, 2017.

Παπαδέας Π. «Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση: Βασική Θεωρία και Χρήση με ανανέωση του ΕΓΛΣ για την σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τα ΕΛΠ» Εκδ. Παπαδέα, 2017.

 

Ηράκλειο 13/6/2023

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο