Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδ. έτους 2023-24 – Υποβολή δικαιολογητικών

Οι φοιτητές άλλων συναφών Τμημάτων των οποίων η μετεγγραφή/μετακίνηση τους έγινε δεκτή στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία (και ώρες, 11:00 με 13:00) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: secretariat-accfin@hmu.gr, όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν καθώς επίσης φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας , Αίτηση Μετεγγραφής- Μετακίνησης  και Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www. gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνήσιου αυτής , στη οποία θα δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλουν, είναι ακριβή και αληθή.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο διάστημα από 16-11-2023 έως και 23-11-2023.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματος θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για να προχωρήσουν στην Διαγραφή τους από το Τμήμα Εισαγωγής τους καθώς επίσης και για τη διαδικασία εγγραφή τους στο Τμήμα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  με τη γραμματεία του Τμήματος στο τηλ. 2810 379636, 2810379629, στο email: secretariat-accfin@hmu.gr.

Ηράκλειο 16/11/2023
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο