Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακοίνωση για το μάθημα Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ι του 3ου εξαμήνου – νέα προθεσμία δηλώσεων

Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος 10/4-11-2019/Θ.4, το μάθημα “Εφαρμοσμένη Οικονομετρία I” του 3ου εξαμήνου θεωρείται μη διδαχθέν και δεν θα εξεταστεί στο Χ.Ε. 2019-20 διότι τις πέντε πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου δεν πραγματοποιήθηκε καμία διάλεξη λόγω μη προσέλευσης φοιτητών. Στον εναπομένοντα χρόνο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν 13 εβδομαδιαίες διαλέξεις, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 33 του νόμου 4009/2011.  Οι φοιτητές που είχαν δηλώσει το μάθημα πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία, το αργότερο μέχρι την  Τρίτη 26-11-2019  προκειμένου μεταβάλουν τη δήλωσή τους. Η προθεσμία είναι απόλυτα καταληκτική.
 

Ηράκλειο:20-11-2019

Aπό την Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο