Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Kατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχτεί για το ακαδ. έτος 2024-2025 αιτήσεις για κατατάξεις των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Το ποσοστό ανέρχεται στο 12% του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων. Επίσης το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχτεί για το ακαδ. έτος 2024-2025 αιτήσεις για κατατάξεις των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας (κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), στις παρακάτω ειδικότητες Ι.Ε.Κ. της ομάδας προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας:

 1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
 3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών
 4. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου − Φοροτεχνικού Γραφείου
 5. Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
 6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού
 7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
 8. Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)
 9. Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων
 10. Στέλεχος Κοστολόγησης
 11. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
 12. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
 13. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
 14. Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
 15. Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Το ποσοστό θα ανέρχεται στο 5% του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων.

Προσοχή όλες οι κατηγορίες των αποφοίτων εξετάζονται στα ίδια μαθήματα.

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη Γραμματεία)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2024. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Μαθήματα και Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων
Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:
1) Μικροοικονομική, 2) Στατιστική Επιχειρήσεων Ι και 3) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική.

 1.  Μικροοικονομική

Εξεταστέα ύλη:
Βασικές Έννοιες: Οικονομική Επιστήμη, Παραγωγικές Δυνατότητες, Λήψη Αποφάσεων – Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητα – Συμπεριφορά του Καταναλωτή – Θεωρία  Παραγωγής Θεωρία Κόστους – Μορφές Αγοράς, Πλήρης Ανταγωνισμός – Μονοπώλιο – Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός –  Ολιγοπώλιο.

Βιβλιογραφία:
Arnold, R.A. Μικροοικονομική, Broken Hill Publishers, 2η έκδοση, Λευκωσία 2017.
Krugman Paul, Wells Robin, επιστ. επιμ. Ιωαννίδης Α, Παπαθεοδώρου Χ. Μικροοικονομική, Εκδόσεις Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ-Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 1η έκδοση 2018.
Sloman, J., Wride, A. και Garratt, D. Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική, Broken Hill Publishers, 2017.

 1. Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Εξεταστέα ύλη:

 1. Περιγραφική στατιστική: Συλλογή οργάνωση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, στατιστικός πληθυσμός και κατανομή συχνοτήτων, στατιστικά μέτρα συμπύκνωσης δεδομένων (παράμετροι τάσης, θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης), κοινωνικοοικονομικές εφαρμογές.
 2. Αριθμοδείκτες: Απλοί και σύνθετοι αριθμοδείκτες τιμών, όγκου και αξίας, κριτήρια επιλογής, εφαρμογές.
 3. Θεωρία πιθανοτήτων: Έννοια και βασικές ιδιότητες πιθανοτήτων, θεώρημα Bayes, μεταθέσεις και συνδυασμοί, εφαρμογές.
 4. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας (μονομεταβλητές και διμεταβλητές): Κατανομή πιθανότητας, αθροιστική κατανομή πιθανότητας, παράμετροι κατανομών πιθανοτήτων τυχαίων μεταβλητών, ιδιότητες μέσης τιμής και διακύμανσης τυχαίας μεταβλητής, σχέση μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών (Συνδιακύμανση, συντελεστής συσχέτισης, γραμμικός μετασχηματισμός, άθροισμα δύο τυχαίων μεταβλητών), εφαρμογές.
 5. Βασικές διακριτές θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων: Bernoulli, Διωνυμική, Αρνητική διωνυμική, Γεωμετρική, Υπεργεωμετρική και Poisson, εφαρμογές.
 6. Κανονική κατανομή πιθανοτήτων

Βιβλιογραφία:
Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat A.Kathryn, Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές, 2018, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd.
Levine, Szabat, Stephan, ‘’Στατιστική’’ Βασικές αρχές με έμφαση στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, Broken Hill, 2017.
Keller G., Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Επίκεντρο, 2010.
Aczel A., Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων, Broken Hill Publishers Ltd, 2016.

 1. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική

Εξεταστέα ύλη:
Αρχές και υποθέσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής. Ισολογισμός. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (ΚΑΧ). Λογιστικό κύκλωμα. Ημερολογιακές εγγραφές. Καθολικά. Ισοζύγια. Απογραφή. Εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελεσμάτων και μεταφοράς. Κατάρτιση Ισολογισμού και ΚΑΧ. Λογιστική παγίων. Λογιστική αποθεμάτων. Λογιστική πελατών.

Βιβλιογραφία:
Μπεκιάρης Μ., Τζιόβας Χ., Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδ.Προπομπός, 2017.
Παπαδέας Π. «Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση: Βασική Θεωρία και Χρήση με ανανέωση του ΕΓΛΣ για την σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τα ΕΛΠ» Εκδ. Παπαδέα, 2017.

 

Ηράκλειο 28/6/2024
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο