Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που
πραγματοποιούν αυτή την περίοδο την πρακτική τους άσκηση, καθώς επίσης και στους
φοιτητές που προσκόμισαν βεβαίωση εργοδότη και έκαναν αίτηση για έναρξη της πρακτικής
τους άσκησης από τις 01.04.2020, ότι αναστέλλεται η πραγματοποίηση της πρακτικής
άσκησης σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Β. Διγαλάκη με αρ. πρωτ.
117/17.03.2020, στο πλαίσιο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838/10.3.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄783)
που επιβλήθηκε, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.
Στα πλαίσια αυτά, αναστέλλεται το αργότερο από τις 19.03.2020 και μετά, η πρακτική
άσκηση όλων των φοιτητών του Τμήματος που την πραγματοποιούν είτε σε ιδιωτικούς
φορείς, είτε σε φορείς του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης που
πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.
Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης της
εκπαιδευτικής λειτουργίας των Πανεπιστημίων θα παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με
αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την
ολοκλήρωση της διεξαγωγής της.

Ηράκλειο 18.03.2020

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

Ο Πρόεδρος της

Ανδρέας Αναστασάκης

Μετάβαση στο περιεχόμενο