Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία διακοπής φοίτησης φοιτητών/φοιτητριών προπτυχιακού κύκλου σπουδών

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 76 και την παρ. 3 του άρθρου 454 του Ν.4957/2022, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, να διακόψουν τη φοίτηση τους.
Οι λόγοι που θεωρούνται επαρκείς για τη διακοπή της φοίτησης είναι:
Α. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (στράτευση φοιτητή),
Β. Λόγοι οικονομικοί,
Γ. Λόγοι οικογενειακοί- κοινωνικοί,
Δ. Λόγοι υγείας.
Δεν αποτελεί αποδεκτή αιτιολόγηση διακοπής φοίτησης, η φοίτηση σε άλλο Ίδρυμα Εκπαίδευσης του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο διακοπής φοίτησης είναι:
1. Αίτηση (εδώ)
2. Αντίγραφο κλήσης στρατευόμενου ή
3. Αντίγραφα δήλωσης εισοδήματος Ε1 και του εκκαθαριστικού της οικογένειας ή του φοιτητή ή
4. Οποιαδήποτε έγγραφο σχετικό με οικογενειακούς ή κοινωνικούς λόγους ή
5. Βεβαίωση από δημόσιο Νοσοκομείο ή Υγειονομική Επιτροπή.

Αναφορικά με τη διακοπή ισχύουν τα εξής:

  • Η διακοπή της φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
  • Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δε δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά.
  • Οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν τις σπουδές τους χάνουν την φοιτητική τους ιδιότητα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές/τριες επανέρχονται αυτομάτως στην πρότερη κατάστασή τους και αποκτούν πάλι την φοιτητική τους ιδιότητα.
  • Για το διάστημα που διαρκεί η διακοπή σπουδών, η ακαδημαϊκή ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του/της φοιτητή/τριας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης οι φοιτητές/τριες που έχουν λάβει βεβαίωση σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια). Σε περίπτωση που έχει δοθεί Βεβαίωση Σπουδών, η Γραμματεία του Τμήματος ζητάει την επιστροφή της και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, προκειμένου να εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης. Εάν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, τότε ζητείται κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία δηλώνεται ότι οφείλει να την αποσύρει.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες υποβάλλουν αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής τους. Η αίτηση διακοπής φοίτησης κατατίθενται πριν την έναρξη του εξαμήνου και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την έναρξη του εξαμήνου.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με τους παρακάτω τρόπους:
Ι. Ηλεκτρονικά στο email secretariat-accfin@hmu.gr
ΙΙ. Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Περιοχή Σταυρωμένος, Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 71004.
ΙΙΙ. Αυτοπροσώπως

Η αίτηση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/αιτούσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 2810-379636-379629-379612.

Γραμματεία Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο