Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία διακοπής φοίτησης φοιτητών/φοιτητριών προπτυχιακού κύκλου σπουδών

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτηση τους θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, η οποία και αποφασίζει για το αίτημά τους.
Οι λόγοι που θεωρούνται επαρκείς για τη διακοπή της φοίτησης είναι:
Α. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (στράτευση φοιτητή),
Β. Λόγοι οικονομικοί,
Γ. Λόγοι οικογενειακοί- κοινωνικοί,
Δ. Λόγοι υγείας.
Δεν αποτελεί αποδεκτή αιτιολόγηση διακοπής φοίτησης, η φοίτηση σε άλλο Ίδρυμα Εκπαίδευσης του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο διακοπής φοίτησης είναι:
1. Αίτηση (εδώ)
2. Αντίγραφο κλήσης στρατευόμενου ή
3. Αντίγραφα δήλωσης εισοδήματος της οικογένειας ή του της φοιτητή/φοιτήτριας ή
4. Οποιαδήποτε έγγραφο σχετικό με οικογενειακούς ή κοινωνικούς λόγους ή
5. Βεβαίωση από δημόσιο Νοσοκομείο ή Υγειονομική Επιτροπή.

Αναφορικά με τη διακοπή ισχύουν τα εξής:

  • Η διακοπή της φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την χρονική περίοδο των δύο (2) ετών.
  • Οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν τις σπουδές τους χάνουν την φοιτητική τους ιδιότητα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές/τριες επανέρχονται αυτομάτως στην πρότερη κατάστασή τους και αποκτούν πάλι την φοιτητική τους ιδιότητα.
  • Για το διάστημα που διαρκεί η διακοπή σπουδών, η ακαδημαϊκή ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του/της φοιτητή/τριας κατατίθεται στην Κοσμητεία της Σχολής του/της.
  • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης οι φοιτητές/τριες που έχουν λάβει βεβαίωση σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια). Σε περίπτωση που έχει δοθεί Βεβαίωση Σπουδών, η Κοσμητεία ζητάει την επιστροφή της και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, προκειμένου να εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης. Εάν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, τότε ζητείται κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία δηλώνεται ότι οφείλει να την αποσύρει.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες υποβάλλουν αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής τους. Η αίτηση διακοπής φοίτησης κατατίθενται πριν την έναρξη του εξαμήνου και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημέρες από την έναρξη του εξαμήνου ήτοι στις 14 Οκτωβρίου 2021.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με τους παρακάτω τρόπους:
Ι. Ηλεκτρονικά στο email secr-smes@hmu.gr
ΙΙ. Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Γραμματεία Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Φουρνιά, Λακώνια, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος
ΙΙΙ. Αυτοπροσώπως
Η αίτηση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/αιτούσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο