Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Kατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη Γραμματεία)
 2. Αντίγραφο πτυχίου  ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Μαθήματα και Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων
Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:
1) Μικροοικονομική, 2) Αστικό-Εμπορικό Δίκαιο και 3) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική.

 

 1. Μικροοικονομική

Εξεταστέα ύλη:

Βασικές Έννοιες: Οικονομική Επιστήμη, Παραγωγικές Δυνατότητες, Λήψη Αποφάσεων – Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητα – Συμπεριφορά του Καταναλωτή – Θεωρία  Παραγωγής Θεωρία Κόστους – Μορφές Αγοράς, Πλήρης Ανταγωνισμός – Μονοπώλιο – Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός –  Ολιγοπώλιο.

Βιβλιογραφία:

 1. Arnold, R.A. Μικροοικονομική, Broken Hill Publishers, 2η έκδοση, Λευκωσία 2017.
 2. Krugman Paul, Wells Robin, επιστ. επιμ. Ιωαννίδης Α, Παπαθεοδώρου Χ. Μικροοικονομική, Εκδόσεις Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ-Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 1η έκδοση 2018.
 3. Sloman, J., Wride, A. και Garratt, D. Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική, Broken Hill Publishers, 2017.

 

 1. ΑστικόΕμπορικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο:

Εξεταστέα ύλη:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου. Ενοχικό δίκαιο. Ειδικό ενοχικό. Εμπράγματο δίκαιο. Εφαρμογές σε επιχειρησιακά προβλήματα.

Βιβλιογραφία:

 1. Γιάννης  Βελέντζας, Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου, 2017.
 2. Αλεξάνδρα Αδάμη-Βάρκα, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη.
 3. Πηνελόπη Αγαλοπούλου, Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου, Σάκκουλας, γ’ έκδοση 2016.
 4. Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Αστικό Δίκαιο, 2016.
 • Εμπορικό Δίκαιο:

Εξεταστέα ύλη:
Εισαγωγικές έννοιες: έµπορος και εμπορική επιχείρηση. ∆ίκαιο Α.Ε. και ΙΚΕ. ∆ίκαιο Ε.Π.Ε., ∆ίκαιο Ο.Ε. και Ε.Ε.
Αξιόγραφα: συναλλαγµατική, γραµµάτιο, επιταγή. Εφαρµογές σε επιχειρησιακά προβλήµατα.

Βιβλιογραφία:

 1. Γιάννης Βελέντζας, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2017.
 2. Α. Πολυχρονόπουλος, Επιτομή Εμπορικού Δικαίου, 2016.
 3. Ι. Ρόκας Εμπορικό Δίκαιο, 5η έκδοση.
 4. Θ. Χατζηχάγιος, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 2016.

 

 1. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική

Εξεταστέα ύλη:
Αρχές και υποθέσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής. Ισολογισμός. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (ΚΑΧ). Λογιστικό κύκλωμα. Ημερολογιακές εγγραφές. Καθολικά. Ισοζύγια. Απογραφή. Εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελεσμάτων και μεταφοράς. Κατάρτιση Ισολογισμού και ΚΑΧ. Λογιστική παγίων. Λογιστική αποθεμάτων. Λογιστική πελατών.

Βιβλιογραφία:

 1. Μπεκιάρης Μ., Τζιόβας Χ., Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδ.Προπομπός, 2017.
 2. Παπαδέας Π. «Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση: Βασική Θεωρία και Χρήση με ανανέωση του ΕΓΛΣ για την σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τα ΕΛΠ» Εκδ. Παπαδέα, 2017.

 

Ηράκλειο 15-9-2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο