Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ολοκλήρωση Πτυχιακών Εργασιών που έχουν αναληφθεί πριν το εαρινό εξάμηνο 2020-21

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. Β9 του Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ (Απόφαση ΣΤ 41/22-3-2021), και για όσους έχουν αναλάβει Π/Ε πριν το εαρινό εξάμηνο 2020-21, ισχύει ότι:
Όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί το χρόνο ανάθεσης της Π/Ε, βάσει του προηγούμενου κανονισμού, θα πρέπει να περατώσουν όλα τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της Π/Ε, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης, μέχρι 17/12/2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, όσοι δεν έχουν εκπονήσει Π/Ε υπάγονται στις προβλέψεις του παρόντος κανονισμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο