Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτικό Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2022-2023

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων της προκήρυξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 (αρ. πρωτ. 3527/Φ30.2/02-06-2022), που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 71/7-7-2022 Πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, συνήλθε σε σώμα στις 14-9-2022 και ώρα 10:00′ και έκανε την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Δείτε εδώ το Πρακτικό Αξιολόγησης με τα αποτελέσματα και την κατάταξη των υποψηφίων για τα μαθήματα της προκήρυξης.

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ημερών, ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας secretariat-accfin@hmu.gr ή διά ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθημερινά τις ώρες 11:00′ με 13:00′.

Από την Γραμματεία του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο