Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη 6ου Κύκλου Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί με επιτυχία, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

“Χρηματοοικονομική Διοίκηση”

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ από 1 Μαίου έως και 30 Ιουλίου 2023.
Προκήρυξη 6ου Κύκλου ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονοική Διοίκηση»

 

Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

“Λογιστική και Ελεγκτική”

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ από 1 Μαίου έως και 30 Ιουλίου 2023.
Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.
Προκήρυξη 6ου Κύκλου ΔΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Μετάβαση στο περιεχόμενο