Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων κάλυψης θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέσω του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου ως εντεταλμένοι διδάσκοντες για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτος 2023-2024, για την κάλυψη μίας (1) θέσης πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με ΜΙS 6003253, η οποία υλοποιείται μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΚΠ07) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙI

Παράρτημα IV

Μετάβαση στο περιεχόμενο