Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εγγραφές των εισαγόμενων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2023-2024

Ο ν. 2525/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστά θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 8 της με αριθ. πρωτ. Φ. 151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και ο τόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

Ειδικότερα για τους εισαγόμενους με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους (παρ. 5.Α και 5.Β του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης) ισχύουν τα ακόλουθα: Ως προθεσμία εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023 σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.153/104418 /Α5/21-09-2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.»

Λεπτομέρειες στη σχετική εγκύκλιο

Άλλες σχετικές ανακοινώσεις:

Εγγραφή επιτυχόντων έτους 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εγγραφές των εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών 2023-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο